Κανονισμός πολυκατοικίας είναι το κείμενο που ρυθμίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών και γενικά την λειτουργία της πολυκατοικίας.


Το κείμενο αυτό αποτελεί μέρος του συμβολαίου που ο κάθε ιδιοκτήτης υπογράφει κατά την αγορά κάθε ιδιοκτησίας. Με την υπογραφή λοιπόν του συμβολαίου, κάθε ιδιοκτήτης αποδέχεται τον κανονισμό της πολυκατοικίας και δεσμεύεται για την εφαρμογή του. Ακόμα κάθε ιδιοκτήτης υποχρεούται σε περίπτωση ενοικίασης της ιδιοκτησίας του σε τρίτο, να δεσμεύει με το συμφωνητικό μισθώσεως τον ενοικιαστή στην τήρηση του κανονισμού.

Ο κανονισμός στηρίζεται σε δικαιοπραξία, οι ρυθμίσεις του όμως έχουν κανονιστικό χαρακτήρα και έτσι τελικά ο κανονισμός επέχει θέση νόμου.

Σε γενικές γραμμές ο κανονισμός ρυθμίζει θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται από την νομοθεσία. Αν όμως υπάρχει σύγκρουση κανονισμού – νομοθεσίας είναι ευνόητο ότι υπερισχύει η νομοθεσία.

Επειδή το “δίκαιο” μιάς πολυκατοικίας καταγράφεται στον κανονισμό λειτουργίας και υποχρεώσεων , θα πρέπει να είναι σαφές για όλους τους συνιδιοκτήτες πως η εφαρμογή του εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του κτηρίου.

Τι όρους (ρυθμίσεις)  περιέχει ο Κανονισμός πολυκατοικίας:

O κανονισμός πολυκατοικίας περιέχει ρυθμίσεις και όρους  σχετικά με :
– τα όργανα της κοινωνίας της σχέσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας, δηλαδή το διαχειριστή και τη γενική συνέλευση
– τα δικαιώματα στα κοινά μέρη και τις υποχρεώσεις πχ. Συμμετοχή στις δαπάνες, προσδιορισμό των ποσοστών συμμετοχής, απαγορεύσεις και περιορισμούς χρήσης.
– τον τρόπο επίλυσης των διαφορών μεταξύ των ενοίκων.

Ο κανονισμός μια πολυκατοικίας ή μέρος του ή άρθρο του, μπορεί να τροποποιηθεί εφόσον το επιθυμούν οι συνιδιοκτήτες. Αυτό γίνεται με σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης , όπου καταγράφεται η μετατροπή και εν συνεχεία για να οριστικοποιηθεί η τροποποίηση απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως π.χ. αυτή του τρόπου υπολογισμού και κατανομής των δαπανών, για την τροποποίηση απαιτείται πλήρης ομοφωνία (1000%).